دزدکشعر

دزدک

شعرمان را بردند، چوبه دار شدیم زخمه درد کهن، خاک و آوار شدیم حنجرمان سوخته شد، دردمان بی پحنا ذوغمان…
ساقیشعر

ساقی

خورشید هم بد بامرام است می داند کارگرهایمان پولشان به ویسکی خنک نمی رسد برایشان عرق تازه می گیرد... .…
کبکشعر

کبک

پشت پا زد اینبار به قامت تمام ضرب المثل ها،، ... با اینکه سرش را زدند ایستاده مرد کبک نحیف…