دزدکشعر فارسی

دزدک

شعرمان را بردند، چوبه دار شدیم زخمه درد کهن، خاک و آوار شدیم حنجرمان سوخته شد، دردمان بی پحنا ذوغمان…
الی
1398/10/25